Regulamin sklepu internetowego www.johncotton.eu

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.johncotton.eu, zwanego w dalszej części Regulaminu „Sklepem” jest

 

John Cotton Europe Sp.z o.o

ul. Szczawieńska 1

58-310 Szczawno-Zdrój

tel.: +48 74 845 64 46

fax: + 48 74 845 66 29

NIP: 886-23-19-117

REGON: 890642054

 

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120917,

Kapitał zakładowy: 12 357 500 PLN

2. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem.

3. Sklep internetowy www.johncotton.eu, prowadzi sprzedaż wysyłkową wyrobów pościelowych za pośrednictwem sieci Internet.

4. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, pochodzą z legalnych źródeł.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

 

§2

Zamówienia

 

1. Składając zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się treścią niniejszego regulaminu.

Niniejszy regulamin obowiązuje Sprzedającego oraz Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ( art. 22¹ kc ).

2. Zamówienia składane i przyjmowane są w języku polskim. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych niezbędnych dla celu realizacji zamówienia.

3. Ceny produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy określonych w pkt 4.

4. Sprzedający wraz z zamówionym towarem dostarcza dowód zakupu/fakturę VAT które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług Dz.U.2018.0.2174, Art. 106b. pod. tow. i usł. ust. 5.

 

§3

Płatności

 

1.  Po złożeniu zamówienia Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

- przelewem na rachunek bankowy nr 67 1090 2314 0000 0001 0102 1615

- za pomocą systemu PAYPAL,

- gotówką przy odbiorze przesyłki wysyłanej za pobraniem.

 

§4

Wysyłka towaru.

Czas realizacji zamówienia.

Cennik.

 

1. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

2. Koszty przesyłki wynoszą odpowiednio:

- przesyłka kurierska DPD – 25zł,

- przesyłka kurierska za pobraniem DPD – 25zł (płatne kurierowi przy odbiorze),

- przesyłka bezpłatna – dla zamówień o wartości powyżej 400zł (tylko na terenie Polski).

3. Czas realizacji zamówienia oraz dostawy uzależniony jest od wybranej formy płatności:

- w przypadku wybrania płatności za pobraniem towar wysyłany jest w następnym dniu roboczym

- w przypadku wybrania przelewu na konto bankowe lub płatności PAYPAL towar wysyłany jest w monecie zaksięgowania płatności na koncie (nie wcześniej niz w następnym dniu roboczym)

4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem lub kartą płatniczą, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

5. W przypadku przelewu na konto bankowe: Klient przelewa na podane konto należność obejmującą koszt towaru i przesyłki. W tytule przelewu prosimy wpisać numer zamówienia oraz dane Klienta.

6. W przypadku płatności przy odbiorze: Po dodaniu produktów do koszyka należy wybrać formę płatności "pobranie". Klient za przesyłkę płaci w chwili odbioru towaru.

7. O wysłaniu paczki Klient informowany jest oddzielnym mailem.

8. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W takim przypadku Sprzedający informuje o zaistniałej sytuacji, a Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

9. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.

10. Kurierzy firmy DPD doręczają paczki zazwyczaj na następny dzień roboczy po nadaniu przesyłki, głównie do godz. 17:00. Szczegółowy opis sposobu doręczenia przesyłek znajduje się w ogólnych warunkach świadczenia usług dostępnych na stornie www.dpd.com

11. Zwrot przesyłki do nadawcy w razie nieodebrania paczki skutkuje:

- obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania (15 zł + 15 zł) jeżeli Klient zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wolę jej odebrania,

- obciążeniem Klienta kosztem zwrotu paczki do nadawcy (15 zł) jeżeli Klient zgłosi chęć rezygnacji z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki.

 

§5

Zwrot, wymiana

 

1. Klient ma możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od daty odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Towar winien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Klient ma możliwość wymiany towaru na inny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

4. Wymiana pełnowartościowego towaru na inny może nastąpić wyłącznie w stosunku do towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji. W takim przypadku towar powinien być czysty i pozbawiony zapachów. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany. W przypadku wymiany Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych bez uprzedniej konsultacji.

5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Zwracane/wymieniane towary należy odesłać na adres:

 

John Cotton Europe Sp.z o.o

ul. Szczawieńska 1

58-310 Szczawno-Zdrój

 

 

§6

Reklamacja

 

1. Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie objęte są rękojmią za wady fizyczne. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar który ma wady zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na towar wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasu) Klient może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Sklep, na żądanie Klienta, zaoferuje w miejsce towaru wadliwego inne, dostępne w magazynie towary.

3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Sklep www.johncotton.eu ustosunkuje się do każdego żądania reklamacyjnego w ciągu 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 

§7

Ochrona danych osobowych

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie w bazie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

3. Dane osobowe nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.).

4. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

- ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

-ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 j.t.)

-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

 

§8

Postanowienia końcowe

 

1. Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi odpowiedzialność karną regulowaną przepisami: art. 115 – 123 ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

3. Jakiekolwiek zastrzeżenia i uwagi dotyczące świadczenia usług za pośrednictwem witryny sklepu internetowego należy zgłaszać przez pocztę elektroniczną na adres alicja.kubik@johncotton.eu.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage